Zoals volwassen problemen ervaren in het leven, geldt dit ook voor kinderen. Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Elke ouder maakt zich af en toe zorgen over zijn kind. Meestal zijn de problemen van tijdelijke aard of komen ouders zelf tot een aanpak die werkt. Soms lukt het niet en nemen de zorgen toe.

Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden door het aanmeldformulier op de website in te
vullen. Na ontvangst van dit formulier wordt binnen vijf werkdagen telefonisch
contact met u opgenomen. In dit telefoongesprek wordt kort besproken welke
problemen u signaleert en welke hulp u denkt nodig te hebben voor uw kind.

Tevens gaan wij met u na of psychologenpraktijk Via Maris – Kinderen & Jeugd
de meest passende zorg kan bieden bij uw hulpvraag. Dit om zoveel mogelijk te
voorkomen dat uw kind onnodig op een behandeling wacht. Indien de zorg
passend lijkt, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Wanneer er
sprake is van problemen die crisisgevoelig zijn. Wordt u (in overleg met de verwijzer)
doorverwezen naar een instelling voor Gespecialiceerde GGZ. De zorg binnen een
vrijgevestigde praktijk is dan niet toereikend.

Wanneer ouders gescheiden zijn, is er voor kinderen en jongeren jonger dan 16
jaar van beide (gezagdragende) ouders toestemming nodig om het kind bij de
praktijk te kunnen aanmelden.

We zijn uiteraard gehouden aan de beroepscode, waaronder het
beroepsgeheim en de wet BIG die het tuchtrecht regelt. De lidmaatschappen
van de beroepsverenigingen en de (BIG)registraties zijn een garantie voor de
bewaking van de deskundigheid.

 

Intake & Onderzoek

Tijdens het eerste gesprek wordt bekeken welke hulp er nodig is en worden
afspraken gemaakt over het traject. Vanaf twaalf jaar komen kinderen mee naar
de eerste afspraak.

Om een goed beeld van de klachten te krijgen, is meestal onderzoek nodig. Dit
kan variëren van een enkele vragenlijst tot een uitgebreid onderzoek naar
intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Indien gewenst wordt in
overleg met de ouders aan de leerkracht of mentor gevraagd een vragenlijst in
te vullen.

Tijdens de intakefase kunt u aangeven of u toestemming geeft voor uitwisseling van
informatie met uw (huis)arts. Wanneer het wenselijk is informatie bij vorige/andere
hulpverleners op te vragen of bij de leerkracht van uw kind, zal daar apart schriftelijk
toestemming voor worden gevraagd.

De bevindingen van het onderzoek worden met de ouders besproken en in
sommige gevallen worden de resultaten van het onderzoek in een gesprek op
school met de ouders samen met de leerkracht besproken.

Behandeling

De behandeling van kinderen en jeugdigen vraagt een specifieke aanpak. In de
behandeling wordt gewerkt met verschillende behandelvormen waarbij gekeken wordt
welke het beste aansluit bij de klachten en de ontwikkeling van het kind.
Het doel van alle behandelingen is om als gezin weer (zo snel mogelijk) op eigen kracht
verder te kunnen.

De doelen waaraan gewerkt wordt en de manier waarop hieraan wordt gewerkt, wordt
vastgelegd in een behandelplan. Bij de start van de behandeling wordt met ouders en
kind het plan besproken.

In de loop van de behandeling wordt regelmatig besproken
hoe uw kind zich ontwikkelt en indien nodig wordt het plan weer bijgesteld.
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelmethoden. De praktijk biedt
individuele therapie, ouderbegeleiding en/of gezinsgesprekken. Ook bestaat bij
voldoende aanmeldingen de mogelijkheid tot groepsbehandeling.

In de afrondende fase van de behandeling besteden we aandacht aan het maken van
een nazorgplan. Hierin wordt besproken welke ontwikkeling uw kind heeft
doorgemaakt en welke krachten en handvatten uw kind en u als ouders heeft die
helpen om met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.