De kwaliteit van onze beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de ‘Beroepscode’ van de verschillende beroepsverenigingen. Iedere psychotherapeut, klinisch psycholoog en GZ-psycholoog is ingeschreven in het zogeheten BIG-register en voldoet hiermee aan de vereiste opleiding, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden volgens de Wet ‘Beroepen in de gezondheidszorg’ (afgekort BIG; zie www.bigregister.nl). Daarnaast houden wij ons aan de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De psychologen nemen deel aan intervisiegroepen. Iedere zes weken is er overleg tussen verschillende psychologen in de regio waarbij er sprake van intercollegiale toetsing.

De regiebehandelaren beschikken over een kwaliteitsstatuut. Voor meer informatie zie de webpagina van uw behandelaar.

Als praktijk zijn wij aangesloten bij Vrijgevestigden GGZ Katwijk. Dit  is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten en psychiaters in Katwijk. Het doel van de samenwerking betreft het behartigen van de belangen van de Vrijgevestigde GGZ-aanbieders in de gemeente Katwijk (volwassenen, ouderen en kinder- en jeugdzorg) en het ontwikkelen en bevorderen van de kwaliteit van de vrijgevestigde GGZ-zorg in de lokale keten.

De Vrijgevestigden GGZ Katwijk hebben een  samenwerkingsovereenkomst met Zorggroep Katwijk. Zorggroep Katwijk is het samenwerkingsverband van huisartsen, apothekers, diëtisten , fysiotherapeuten en GGG professionals .  In deze samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de verschillende partijen samenwerken op het gebied van zorg aan patiënten die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben met als doel een aandeel te leveren in de ketenzorg in de regio voor deze patiënten.